Opinnäytetyö: ”Oma identiteetti tulee säilyttää vaikka missä asut.”

Karelia Ammattikorkeakoulu

OPINNÄYTETYÖ

Nimeke
”Oma identiteetti tulee säilyttää vaikka missä asut.” Maahanmuuttajanaisten kotoutumi-sen tukeminen

Lokakuu 2016
Sosiaalialan koulutusohjelma
Tekijät
Jaana Hara ja Riia Mantsinen de Macario

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumisen tukeminen. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää minkälaista tukea maahanmuuttajanai-set arjessaan tarvitsevat kotoutumisen edistämiseksi. Toimeksiantaja opinnäytetyössä oli Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n Leijat-hanke. Tutkimussuuntaus opinnäytetyössä oli laadullinen tutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Aineis-ton analyysi tässä opinnäytetyössä tehtiin teemoittelemalla.
Opinnäytetyön tulosten mukaan maahanmuuttajanaiset elivät perhekeskeistä arkea ja viettivät aikaa enimmäkseen oman yhteisönsä jäsenten kanssa. Arjessa he kohtasivat haasteita puutteellisen kielitaidon ja perheen taloudellisen tilanteen takia. Maahanmuut-tajanaiset toivoivat enemmän kontakteja kantaväestöön ja kokivat vertaistuen naisten kesken tärkeänä kotoutumisensa tukemisessa. Viranomaisilta tai julkiselta sektorilta haastateltavat eivät halunneet koti- tai lastenhoitoapua, mutta toivoivat kylätalon toimin-noissa otettavan naisten toiveita ja ideoita huomioon. Kylätalo tuttuna ja turvallisena ym-päristönä oli tärkeä naisten vapaa-ajan kohtaamis- ja harrastuspaikka. Liikunnan merki-tys haastateltavien hyvinvoinnille ja terveyden edistämiselle tuli tutkimustuloksissa myös esille.
Toimeksiantaja voi hyödyntää opinnäytetyön tuloksia kehittäessään toimintaansa maa-hanmuuttajanaisten kotoutumisen edistämisessä. Jatkossa voitaisiin tutkia maahanmuut-tajanaisten tarkempia toiveita vertaistuen sisällöistä ja tavoista. Maahanmuuttajien omia kotoutumisen kokemuksia voitaisiin myös hyödyntää järjestöissä kotouttamistoimenpitei-tä kehitettäessä.

Lataa koko raportti tästä: oma-identiteetti-tulee-sailyttaa-vaikka-missa-asut-maahanmuuttajanaisten-kotoutumi-sen-tukeminen

 

Comments are closed.